Menu

Co różni śledztwo od dochodzenia?

- Śledztwa
Co różni śledztwo od dochodzenia?

Praca organów ścigania jest ściśle określona przez przepisy. Przepisy te zakładają przeprowadzenie postępowania przygotowawczego, które ma za zadanie dokładne zbadanie każdej sprawy prowadzonej przez organy ścigania. Polskie przepisy przewidują dwa rodzaje postępowania przygotowawczego. Tymi postępowaniami są śledztwo oraz dochodzenie. Różnice pomiędzy śledztwem a dochodzeniem istnieją na takich płaszczyznach jak rodzaj spraw, w których są prowadzone, aspekty formalne, podmioty uprawnione do ich prowadzenia czy czas trwania tych postępowań.

Zwykle to śledztwo jest podstawową formą prowadzenia postępowania przygotowawczego, natomiast dochodzenie jest prowadzone w sprawach prostszych, drobniejszych. Sprawia to, że wybór śledztwo a dochodzenie jest uzależnione od powagi popełnionego przestępstwa.

Dodatkowo Kodeks Postępowania Karnego dokładne określa różnice między śledztwem a dochodzeniem, a dodatkowo w przepisach wymienia kiedy jest prowadzone konkretne postępowanie.

Dochodzenie jest prowadzone w takich sprawach, gdzie przestępstwa są zagrożone karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności , a w sprawach przeciwko mieniu, gdy wartość przedmiotu przestępstwa albo szkoda wyrządzona lub grożąca nie przekracza 100.000 zł. Dodatkowo dochodzenie prowadzone będzie w sprawach z art. 279 § 1, art. 286 § 1 i 2 oraz w art. 289 § 2 Kodeksu karnego, gdy wartość przedmiotu przestępstwa albo szkoda wyrządzona lub grożąca nie przekracza 100.000 zł.

Śledztwo z dochodzeniem różnią się również podmiotem prowadzącym dane postępowanie przygotowawcze. Dochodzenie zazwyczaj prowadzi Policja, ale także inne organy jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczna, Służba Celna, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Żandarmeria Wojskowa, a nawet organy kontroli skarbowej, Państwowa Straż Łowiecka czy Służba Leśna. Dochodzenie może także przejąć prokurator.

Należy pamiętać, że dochodzenie jest ograniczone czasowo i może być prowadzone maksymalnie 2 miesiące, lecz prokurator może je przedłużyć do 3 miesięcy, a następnie w uzasadnionych wypadkach na dalszy czas oznaczony.

Z kolei śledztwo a dochodzenie jest prowadzone w sprawach o poważniejsze przestępstwa i prowadzi je prokurator, który może powierzyć Policji przeprowadzenie śledztwa w całości lub w określonym zakresie albo tylko dokonanie poszczególnych czynności śledztwa. Śledztwo a dochodzenie także jest ograniczone czasowo i powinno być ukończone w ciągu 3 miesięcy. Śledztwo może być przedłużone przez prokuratora nadzorującego śledztwo lub prokuratora bezpośrednio przełożonego wobec prokuratora, który prowadzi śledztwo, lecz przedłużenie to nie może przekroczyć okresu jednego roku.

Należy zdawać sobie sprawę, że różnice między śledztwem a dochodzeniem są bardzo istotne i mają duże znaczenie dla właściwego toku postępowania. Różnice między śledztwem a dochodzeniem obejmują kilka płaszczyzn i dotyczą zarówno podmiotów prowadzących, przedmiotu sprawy, wagi przestępstwa, ale ważne jest, że prokurator może przejąć prowadzenie każdego postępowania przygotowawczego o ile uzna, że przemawiają za tym istotne przesłanki.

Dodaj komentarz