Menu

Gdzie zgłaszać zaginione osoby?

- Śledztwa
Gdzie zgłaszać zaginione osoby?

Współcześnie coraz częściej zdarzają się zaginięcia osób pomimo światowej globalizacji. Zaginione osoby to osoby, które na skutek zaistnienie pewnego zdarzenia, brak jest możliwości ustalenia ich miejsca pobytu i zapewnienia ochrony jej życia, zdrowia lub wolności(według Zarządzenia nr124 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich z dnia 5 czerwca 2012 r. ).

Uprawnionym do zgłoszenia zaginięcia na policji są :członkowie rodziny, opiekunowie prawni lub przedstawiciele ustawowi zaginionej osoby, kierownik instytucji, gdzie osoba zaginiona przebywała w celu leczenia albo sprawowania nad nią opieki, przedstawiciel właściwego urzędu konsularnego, jeżeli osobą zaginioną jest cudzoziemiec. Dodatkowo, gdy zachodzi obawa popełnienia przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności osoby zaginionej, albo wskazuje się jednoznacznie okoliczności zaginięcia takiej osoby zgłoszenie zaginięcia może dokonać każdy.

Zaginięcie można zgłosić w każdym momencie, najlepiej jak najszybciej. Zgłoszenia można dokonać w dowolnej jednostce policji. Oprócz zgłoszenia można skontaktować się z Fundacją ITAKA, sąsiadami, przyjaciółmi, kolegami z pracy osoby zaginionej. Dodatkowo można sprawdzić szpitale, noclegownie, ośrodki pomocy społecznej, można także poprosić media o zamieszczenie odpowiedniego komunikatu czy też rozwiesić plakaty w okolicy, gdzie po raz ostatni była widziana osoba zaginiona.

W sytuacji, gdy osoba uprawniona zgłosi zaginięcie, wydaje się jej potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia o zaginięciu osoby. Osoba uprawniona ma prawo do informacji na temat czynności podejmowanych przez policję w związku z zaginięciem poprzez kontakt z policjantem prowadzącym sprawę, który udzieli niezbędnych informacji.

Policja może nie ujawniać miejsce pobytu osoby zaginionej, jeśli złoży ona pisemne oświadczenie o braku zgody na ujawnienie jej miejsca pobytu, ale mogą tego dokonać tylko osoby dorosłe i nieubezwłasnowolnione.

Po zgłoszeniu zaginięcia osoby policja podejmuje czynności, w tym po pierwsze policjant sporządzający zawiadomienie o zaginięciu powinien dokonać analizę i ocenę podanych faktów co pozwoli na określenie kategorii osoby zaginionej(kategoria I i II). Osoba zaginiona kategorii I to osoba, która nagle opuściła ostatnie miejsce swojego pobytu w okolicznościach uzasadniających podejrzenie popełnienia na jej szkodę przestępstwa . Z kolei osoba zaginiona kategorii II to osoba, która opuściła ostatnie miejsce swojego pobytu w okolicznościach nieuzasadniających niezwłocznej potrzeby zapewnienia jej ochrony.

Zgłaszając zaginięcie osoby należy podać przede wszystkim pełne dane personalne osoby zaginionej, cechy wyglądu zewnętrznego z uwzględnieniem znaków szczególnych, oznaczenie grupy krwi, opis ubioru, opis przedmiotów posiadanych, rodzaj chorób, nałogów, miejsce i okoliczności zaginięcia, prawdopodobną przyczynę zaginięcia, adresy osób i instytucji, do których mogły udać się osoby zaginione, rodzaj i zakres czynności poszukiwawczych podjętych dotychczas. W chwili zgłoszenia zaginięcia powinno się również przekazać fotografię osoby zaginionej.

Dodaj komentarz