Menu

Jak zdobyć licencję detektywa?

- Problemy
Jak zdobyć licencję detektywa?

Codziennie w telewizji oglądamy mnóstwo seriali kryminalnych, w trakcie których próbujemy odgadnąć kto jest winien popełnionego przestępstwa. Świadczy to o dużym zainteresowaniu praktykami detektywów i ich sposobami śledczymi. Sprawia to, że wiele młodych osób zastanawia się nad wyborem zawodu detektywa. Zainteresowanie wzbudza sposób zdobycia licencji detektywa.

Licencja detektywa jest możliwa do zdobycia niemalże przez każdą dorosłą osobę. Wystarczy spełniać kilka warunków szczegółowo określonych w Ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych oraz Ustawie z dnia 20 kwietnia 2002 r. o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych. Według tej ustawy należy przede wszystkim posiadać obywatelstwo polskie lub któreś z członkowskich państw Unii Europejskiej z warunkiem biegłej znajomości języka polskiego. Kolejny wymóg to ukończenie 21 lat. Dodatkowo przyszły detektyw musi posiadać co najmniej wykształcenie średnie. Licencja detektywa jest dla osoby mającej pełną zdolność do czynności prawnych, przeciw której nie toczy się żadne postępowanie karne lub postępowanie dotyczące spraw o przestępstwa skarbowe spowodowane umyślnie. Ponadto licencja detektywa nie jest dla osoby, która w przeszłości została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe. Osoba taka nie może również być dyscyplinarnie zwolniona ze Straży Granicznej, Policji, Urzędu Ochrony Państwa, sądu, wojska, prokuratury lub innego urzędu administracji publicznej działającego w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie Unii Europejskiej w trakcie okresu wynoszącego ostatnie 5 lat. Warunkiem uzyskania licencji jest także nienaganna opinia wystawiona przez komendanta powiatowego/miejskiego Policji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Warto pamiętać, że czynności podejmowane przez detektywa wymagają fizycznej i psychicznej zdolności do ich wykonywania, co musi być musi być udokumentowane orzeczeniem lekarskim. Po zdobyciu wszystkich wymaganych umiejętności i cech należy stanąć do egzaminu, który ma miejsce co najmniej raz na pół roku. Egzamin ten sprawdza wiedzę kandydata z zakresu takich zagadnień jak Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, przepisy obowiązujące Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policję, Straż Graniczną, Agencję Wywiadu, a także z zakresu ochrony danych osobowych oraz ochrony informacji tajnych.

Istotna jest również informacja, że za wydanie licencji detektywa należy wnieść opłatę w wysokości 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatniego kwartału, którą należy dokonać bezpośrednio do kasy Komendy Wojewódzkiej Policji lub na rachunek bankowy Komendy Wojewódzkiej Policji. Z kolei do odbioru licencji detektywa jest zobowiązana osoba, która ją uzyskała osobiście z okazaniem dowodu wniesienia opłaty za wydanie licencji. Natomiast licencja detektywa wydawana jest w terminie miesiąca od dnia, w którym decyzja o jej wydaniu stała się ostateczna.

Sam egzamin składa się z dwóch części i są to etap ustny i pisemny. Natomiast rejestr detektywów prowadzi i aktualizuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, lecz to komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wydaje licencję, odmawia jej wydania, cofa ją lub zawiesza.

Dodaj komentarz