Menu

Kiedy następuje zamknięcie śledztwa?

- Śledztwa
Kiedy następuje zamknięcie śledztwa?

Śledztwo jest podstawową formą prowadzenia postępowania przygotowawczego. Ten rodzaj postępowania przygotowawczego uregulowany jest przepisami kodeksu postępowania karnego. Decyzję o wszczęciu śledztwa podejmuje prokurator, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa.

Śledztwo jest ograniczone czasowo do 3 miesięcy. Może zostać przedłużone na dalszy czas oznaczony, ale tylko przez prokuratora nadzorującego śledztwo lub prokuratora bezpośrednio przełożonego wobec prokuratora jednakże nie na dłużej niż rok.

Prokurator może powierzyć Policji przeprowadzenie śledztwa w całości lub w określonym zakresie czy też tylko dokonanie poszczególnych czynności śledztwa.

Natomiast zamknięcie śledztwa nie jest jednorazową czynnością, lecz składa się z kilku czynności. Zamknięcie śledztwa to najpierw powiadomienie podejrzanego i jego obrońcy o końcowym terminie zaznajomienia z materiałami postępowania, pouczeniem o prawie uprzedniego przejrzenia akt w terminie określonym przez przez organ procesowy. Następnie jest to udostępnienie akt sprawy do osobistego przejrzenia, gdy podejrzany tego zażąda. Należy zapoznać podejrzanego z materiałami postępowania. Podejrzany może składać wnioski o uzupełnienie śledztwa . Kolejną czynnością jest sporządzenie protokołu zapoznania podejrzanego z materiałami postępowania. Dopiero po tych czynnościach możliwe jest wydanie postanowienia o zamknięciu śledztwa. Po tych czynnościach następuje ogłoszenie postanowienia lub zawiadomienia o jego zawartości podejrzanego oraz jego ewentualnego obrońcy.

Do zamknięcia śledztwa dochodzi, gdy po dokonaniu wszystkich czynnościach nie ma potrzeby uzupełnienia postępowania. Tymczasem gdy postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia wydaje się postanowienie o umorzeniu. Zamknięcie śledztwa następuje, gdy nie ma potrzeby jego uzupełnienia. Z kolei postanowienie o umorzeniu śledztwa powinno także zawierać takie informacje jak dokładne określenie czynu, jego kwalifikację prawną oraz wskazanie przyczyn umorzenia.

W sytuacji gdy w wyniku postępowania stwierdzi się, że podejrzany dopuścił się czynu w stanie niepoczytalności i istnieją podstawy do zastosowania środków zabezpieczających, umożliwia prokuratorowi na zamknięcie śledztwa i skierowanie sprawy do sądu z wnioskiem o umorzenie postępowania i zastosowanie środków zabezpieczających. Jeżeli sąd nie znajdzie podstaw do uwzględnienia wniosku to przekazuje sprawę prokuratorowi do dalszego prowadzenia.

Zazwyczaj zamknięcie śledztwa oznacza, że prokuratura zamierza skierować sprawę do sądu. W przypadku, gdy prokuratura nie chce wnosić aktu oskarżenia nie musi dokonywać zamknięcia śledztwa, lecz wydaje się postanowienie o umorzeniu. W ciągu 14 dni od zamknięcia śledztwa wnoszony jest przez prokuratora akt oskarżenia. Zamknięcie śledztwa sprawia, że prokurator w ciągu 14 dni ma obowiązek sporządzenia aktu oskarżenia.

Jedną z ważniejszych czynności zamknięcia śledztwa jest końcowe zapoznanie się z materiałami postępowania przygotowawczego(w tym śledztwa).

Dodaj komentarz