Menu

Kto może być detektywem?

- Problemy
Kto może być detektywem?

Zawód detektywa jest obecnie bardzo popularny, o czym świadczą liczne seriale przedstawiające przygody detektywów. Również w Polsce rynek usług detektywistycznych wciąż roście i obecnie oferuje swoje usługi ok. 600 detektywów posiadających licencje i prawie 400 firm detektywistycznych.

Zastanawiające jest jak zostać detektywem. Jest to częste pytanie i wymaga wiedzy zawartej w przepisach prawnych. Najważniejsze przepisy jak zostać detektywem zawarte są w przepisach ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych. Przede wszystkim, aby oferować usługi detektywa należy zdobyć licencję, którą detektyw musi okazać na żądanie osoby, której dotyczą prowadzone czynności. O wydanie licencji może starać się osoba, która posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), musi mieć ukończone 21 lat, posiada wykształcenie co najmniej średnie, dysponuje pełną zdolnością do czynności prawnych, dodatkowo nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ani nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Osoba taka nie może również być zwolniona dyscyplinarnie z takich urzędów jak Policja, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Biuro Ochrony Rządu, wojsko, prokuratura, sąd lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim EFTA w ciągu ostatnich 5 lat. Ponadto osoba ubiegająca się o licencję powinna posiadać pozytywną opinię wynikającą z wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego przez komendanta powiatowego (miejskiego) Policji. Powinna także mieć potwierdzoną przez lekarza zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zawodu detektywa.

Chcąc zdobyć licencję detektywa należy złożyć u komendanta wojewódzkiego Policji wniosek o wydanie licencji wraz z odpowiednimi załącznikami. Obecnie wciąż należy przystąpić do egzaminu państwowego, organizowanego co najmniej raz na pół roku. Egzamin ten obejmuje zagadnienia takie jak Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, organizacja i funkcjonowanie organów wymiaru sprawiedliwości i przestrzegania prawa, ochrona danych osobowych, ochrona informacji niejawnych, prawa cywilnego, karnego (materialnego i procesowego), kryminalistyka, kryminologia, wiktymologia i psychologia sądowa. Egzamin składa się z dwóch części pisemnej oraz ustnej. Przepisy i wiedza dają nam wiedzę jak zostać detektywem.

Ważne jest, że detektyw powinien co 3 lata poddać się badaniom okresowym (lekarskim i psychologicznym). Przepisy mówiące o tym jak zostać detektywem ulegają zmianie. Już wkrótce państwowy egzamin ma zniknąć, wystarczy obowiązkowe szkolenie dla wykonujących zawód(zagadnienia obejmują wiedzę z przepisów konstytucyjnych, przepisów ustrojowych oraz organizacji funkcjonowania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, dodatkowo przepisy o ochronie danych osobowych, informacjach niejawnych, a także z zakresu prawa cywilnego i karnego (materialnego i procesowego) oraz zawodowe o prowadzeniu działalności detektywistycznej. Dopiero po wejściu w życie nowych przepisów dokładnie poznamy przepisy mówiące jak zostać detektywem.

Dodaj komentarz